1522 – Sacra Famiglia con San Giovannino – Jacopo Pontormo – Ermitage – San Pietroburgo

Posted Under