1100 – Madonna della tenerezza (Vladimirskaya) – Galleria Tret’jakov – Mosca

Posted Under